Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 820 694; 0882 290 980
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ДРУГАРЧЕ


ЦОП „Другарче“- гр. Варна е структура от Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Община Варна. Предоставя достъпни и ориентирани към индивидуалните потребности социални услуги, за постигане на адекватна социална интеграция на деца и семейства в риск, чрез индивидуална и групова работа.

Основна цел на Центъра е подобряване качеството на живот на децата в семейната и социална среда.
Висококвалифицираните специалисти, работещи в Центъра, предоставят услуги в следните приоритетни направления:
 
Превенция на изоставянето на деца:
Подкрепа на семействата – семейно консултиране, подкрепа и придружаване, насочени към подобряване основните аспекти на доброто родителстване; посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, разширеното семейство и подкрепящата среда;семейно планиране – провеждане на информационни срещи; консултиране в сферата на репродуктивното здраве; контрацептвни методи; болести, предавани по полов път.

Превенция на отпадането от училище:
Оценка на риска от отпадане от училище; Подкрепа в процеса на обграмотяване;социално-психологическа работа с детето и семейството, свързана с причините за отпадане на детето от образователната система; Педагогическа подкрепа за попълване на образователните дефицити; Консултиране на деца за решаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения; съдействие за получаване на образование; професионална ориентиране и подготовка;


Подкрепа и консултиране на семейства от общността:

Информиране и насочване към адекватни услуги в общността; Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето; Провеждане на срещи между дете и биологичен родител, настанено в приемно семейство под наблюдение на професионалисти; Посредничество – оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество; Повишаване на родителския капацитет в различни области;

Подкрепа на деца и семействата им за справяне с проблемно поведение.
индивидуална работа с деца и юноши, с отклоняващо се поведение; насочване към извънкласни занимания и дейности; социално-психологическа работа със семейството с цел  установяване на причините за справяне с отклоняващото се поведение; разработване и провеждане на образователни програми за превенция на отклоняващо се поведение;
Превенция на насилието над деца - социална, психологическа работа с деца – жертви на различните видове насилие и техните семейства;индивидуална работа с деца с агресивно поведение;информиране в насока: превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.; сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца; индивидуална и групова работа с родители, чиито деца са идентифицирани като жертви на домашно насилие.

Психологичско консултиране и подкрепа
Психологическо консултиране на деца и родители; Подкрепа на семействата в процеса на осиновяване на  децата ; Психологическа диагностика на деца от 0 до 7 години; Индивидуална  работа за придобиване на житейски и социални умения за независим живот;

МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2022, Всички права запазени