Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 801 855; 0883 218 514
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ДРУГАРЧЕ


Център за обществена подкрепа „Другарче“ е разкрит в началото на 2011 год. От 2017 год е структурно звено към КСУДС гр.Варна.
Доставчик на услугата е Община Варна. Социалнитe услуги, които се предоставят се финансират със средства от държавния бюджет.
Услугите в ЦОП са почасови.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• Всички деца;
• Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
• Родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца;
• Деца с увреждания;
• Лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

• семейства, при които има риск да изоставят децата си или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
• деца от общността на възраст от 0 до 18 години, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства;
• деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от образователната система и техните семейства;
• деца с проблеми в поведението и техните семейства;
• деца, настанени в услуги за резидентна грижа;
• деца, настанени в утвърдени приемни семейства;
• семейства на осиновители в следосиновителния период;
• семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си;
• деца, въвлечени в родителски конфликт при развод или раздяла на родителите.

При предоставянето на социалните услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите;
МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2024, Всички права запазени