Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 820 694; 0882 290 980
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА УСМИВКА


Център за обществена подкрепа УСМИВКА предоставя достъпни и ориентирани към индивидуалните потребности социални услуги, за постигане на адекватна социална интеграция на деца и семейства в риск, чрез индивидуална и групова работа. Основна цел е подобряване на качеството на живот на деца в семейната и социална среда.
В Център за обществена подкрепа  „УСМИВКА“ се предоставят услуги в следните направления:
I.    Превенция на изоставянето на деца;
II.    Реинтеграция;
III.    Работа с деца със специални образователни потребности;
IV.    Превенция на отпадане от образователната система;
V.    Превенция на отклоняващо поведение;
VI.    Подкрепа за деца преживели насилие и техните семейства;
VII.    Приемна грижа;
VIII.    Обучения на кандидат осиновители;
IX.    Семейно консултиране и подкрепа


I. „Превенция на изоставянето на деца“  включва следните услуги:
1. Социално консултиране на родителите фокусирано към развитието на родителски умения. Провежда се под фомата на индивидуално консултиране.
2.  Наблюдение на грижите полагани за деца в семейна среда.
3.  Психологическо консултиране с родителите.
4. Проследяване на психомоторното и поведенческото развитие на детето.

  II.   „Реинтеграция”
        Услуги в пред интеграционния период:
 1.   Психо-социална работа за подготовка на детето за реинтеграция;
 2.  Социално консултиране за повишаване на уменията на родителите.
 3.  Подкрепа на срещите между детето и биологичното семейство.
        Услуги в след интеграционния период:
1.  Психо-социално консултиране и подкрепа на детето и семейството
2. Социално консултиране и проследяване на грижите полагани за детето.
       
III.  “Работа с деца със специални образователни потребности”.  Услуги:
1.    Социално и/или психологично консултиране на деца.
2.    Педагогическо консултиране
3.    Оказване на логопедична помощ при говорни и комуникационни нарушения.
4.    Трудотерапия и арттерапия. Организиране на ателиета по интереси, насърчаване и развитие на способностите и талантите на децата.   
5. Социални или психологично консултиране насочено към родителите на деца с поведенчески и образователни затруднения.

IV “Превенция на отпадане от образователната система''  услуги: 
1.    Социално и/или психологично консултиране  на деца насочено към разрешаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения.
2.    Педагогическо консултиране – специализирана помощ, насочена към повишаване на образователното ниво.
3.    Професионално ориентиране и консултиране - подпомагащо избора на  учебно заведение, професия и развитието на кариерата.
4. Социални или психологично консултиране насочено към родителите на деца с поведенчески и образователни затруднения.    Консултиране по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.


V.  “Превенция на отклоняващо поведение“.Услуги: 
1.    Социално и/или психологично консултиране включва идентифициране на проблемните зони свързани с асоциалното поведение, оценка, идентифициране на силните страни и ресурсите за промяна, съдействие пред институции, посредничество и поддържане на професионална мрежа от външни специалисти.
2.    Групова работа за развитие на социални умения. 
3.    Социални или психологично консултиране насочено към родителите на деца с поведенчески и образователни затруднения. Възстановяване и позитивиране на взаимоотношенията между детето и семейството. Подкрепа за справяне с поведенческите прояви на детето.

VI.  „Подкрепа за деца преживели насилие и техните семейства“услуги“ 
1. Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие
2. Социално или психологическо консултиране с родителите на деца преживели насилие.
3. Консултиране на деца и родители по превенция на риска от развитие на Синдром на родителско отчуждаване  или наличие на такъв.
Целта е подкрепа  в случаите на конфликти между родителите,  в които се въвлича и детето.
Услуги за родителите:
Индивидуални психологически / социални консултации насочени към развитие на сътрудничество между родителите за емоционално придружаване и подкрепа на детето. Осъзнаване на важността на връзката на детето с другия родител и насърчаване на тази връзка; Повишаване на уменията да се справят с конфликтните взаимоотношения с партьора без да въвличат детето;
-    Проследяване  на срещите на територията на ЦОП след предварително изготвен режим на контакт .
Услуги за детето:
Индивидуални психологически / социални консултации с детето насочени към емоционално придружаване на детето при конфликтни отношения на родителите. Преодоляване на последиците от  родителското отчуждаване.

VII. „Приемна грижа“.  Включва следните услуги: 
1.    Оценяване и обучение на кандидатите за доброволно/професионално приемно семейство .
2.    Социално консултиране и подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с детето.
3.    Социално консултиране, наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях.
4. Наблюдение и подкрепа на семейство на близки и роднини в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях от социален работник.
5. Проследяване на психоемоционалното развитие на дете настанено в приемно семейство.
6. Подготовка на дете за напускане на приемно семейство с цел осиновяване или преместване в друго семейство.

VIII. „Обучение на кандидат - осиновители“ провежда се в групов формат. Съдържа теоретически и практически упражнения, дискусии, ролеви игри и казуси. Програмите са одобрени от М“ТСП“ и са с продължителност до 40 часа.


 IX. “ Семейно консултиране и подкрепа”
 е услуга за цялото семейство и има краткосрочен характер.   Това е метод, който подпомага семействата да се справят с кризи и проблеми в отношенията, които пряко влияят върху психоемоционалното състояние на детето. Използват се ресурсите на цялото семейство.
Работи се със семейството като едно цяло, семейството е клиент, като в процеса на работа при възникнала необходимост преминаваме на равнище консултиране с индивидуален клиент.При необходимост се прави преход от семейно консултиране към индивидуална работа и обратно.
За постигане на оптимални резултати е необходимо  работата да бъде основана на доброволно и осъзнато желание за промяна от страна на децата и  членовете на  семейството.МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2022, Всички права запазени